Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật THE REGAL VN

Máy bơm

VARIAIR VTLF/VXLF – ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE

VARIAIR VTLF/VXLF – ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE

VARIAIR VTLF/VXLF 2.250/0-400 280 m³/h • 200 mbar VARIAIR VTLF 2.360/0-400 405 m³/h • 250 mbar VARIAIR VTLF/VXLF 2.500/0-400 560...
VARIAIR KVT/KVX – ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE

VARIAIR KVT/KVX – ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE

VARIAIR KVT/KVX 3.80/0-400 76 m³/h • 100 mbar VARIAIR KVT/KVX 3.100/0-400 112 m³/h • 100 mbar VARIAIR KVT/KVX 3.140/0-400 145...
VXLF 2.200-VXLF 2.500 – ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE

VXLF 2.200-VXLF 2.500 – ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE

VXLF 2.200 178 m³/h • 200 mbar • 50 Hz 218 m³/h • 200 mbar • 60 Hz VXLF 2.250...
KVX 3.60-KVX 3.140 – ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE

KVX 3.60-KVX 3.140 – ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE

KVX 3.60 55 m³/h • 100 mbar • 50 Hz 66 m³/h • 100 mbar • 60 Hz   KVX...
VX 4.10-VX 4.40 – ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE

VX 4.10-VX 4.40 – ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE

VX 4.10 10 m³/h • 100 mbar • 50 Hz 12 m³/h • 100 mbar • 60 Hz   VX...
VTLF 2.200 – VTLF 2.500 – ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE

VTLF 2.200 – VTLF 2.500 – ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE

ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE VTLF 2.200 178 m³/h • 200 mbar • 50 Hz 218 m³/h • 200 mbar...
KVT 3.60 – KVT  3.140 -ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE

KVT 3.60 – KVT 3.140 -ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE

ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE KVT 3.60 55 m³/h • 100 mbar • 50 Hz 66 m³/h • 100 mbar...
VT 4.10 – 4.40 – ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE

VT 4.10 – 4.40 – ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE

VT 4.10 10 m³/h • 150 mbar • 50 Hz 12 m³/h • 150 mbar • 60 Hz   VT...
VT 4.2 – 4.8 – ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE

VT 4.2 – 4.8 – ROTARY VANE VACUUM PUMPS OIL-FREE

VT 4.2 1.9 m³/h • 400 mbar • 50 Hz 2,3 m³/h • 400 mbar • 60 Hz   VT...